Dansk Website  English Website  Deutsch Website

Home | Sitemap


Salgs- og leveringsbetingelser

Gyldig pr. 6. Marts, 2014. Dette dokument erstatter alle tidligere versioner.


1. E.L.M. Kragelund A/S’ salgs- og leveringsbetingelser


1.1 Medmindre andet er aftalt finder nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt NL92 (i tilfælde af, at Kunden er bosiddende i Danmark, Norge, Sverige eller Finland) anvendelse for alle aftaler (”Kontrakter”/”Kontrakten”) mellem E.L.M. Kragelund A/S (ELM) og ELM’s kunder (”Kunden”) ved Kundens køb af produkter (”Produkter”/”Produktet”) fra ELM og ELM’s levering heraf. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem nærværende salgs- og leveringsbetingelser og NL92 (i tilfælde af, at Kunden er bosiddende i Danmark, Norge, Sverige eller Finland) finder nærværende salgs- og leveringsbetingelser anvendelse.


I tilfælde af, at kunden ikke er bosiddende i Danmark, Norge, Sverige eller Finland finder nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt Orgalime S 2012 anvendelse for alle aftaler mellem ELM og Kunden vedrørende Kundens køb af Produkter fra ELM og ELM’s levering heraf. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem nærværende salgs- og leveringsbetingelser og Orgalime S 2012 finder nærværen- de salgs- og leveringsbetingelser anvendelse.


1.2 Fravigelser fra nærværende salgs- og leveringsbetingelser er kun gyldige, såfremt sådanne er skriftligt bekræftet af ELM.


2. Tilbud, priser og betaling


2.1 Afgivne skriftlige tilbud er gældende 30 dage fra ELM’s afsendelse heraf, idet de anførte leveringstider dog alene er vejledende og kan ændres efter ELM’s frie skøn.


2.2 Produkter leveres i henhold til ELM’s til enhver tid gældende priser og timesatser. Alle priser og timesatser er angivet eksklusive moms og offentlige afgifter, såvel eksisterende som eventuelt kommende. 


2.3 Medmindre andet er aftalt, forfalder købesummen til betaling netto 30 dage efter fakturadato.


2.4 Hvis betalingen sker efter forfaldsdag, er Kundenpligtig at svare morarente samt yderligere rykkergebyrer og inkassogebyrer i henhold til gældende lovgivning.


2.5 Såfremt Kunden ikke rettidigt har betalt et forfaldent beløb senest 10 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra ELM, er ELM berettiget til at ophæve den pågældende Kontrakt uden varsel og foruden morarente at kræve erstatning for det tab, ELM har lidt som følge heraf. Morarente beregnes som den officielt fastsatte diskonto i Danmark med tillæg af 9 procentpoint.


2.6 Kunden er uberettiget til at foretage modregning i ELM’s krav på betaling for Produktet, medmindre sådant modkrav skriftligt er anerkendt af ELM.


2.7 Kunden er alene berettiget til at annullere Kontrakter med ELM’s forudgående, skriftlige samtykke. I tilfælde af annullation er ELM berettiget til fuld betaling af købesum- men for Produktet med fradrag af ELM’s faktisk opnåede besparelser.


3. Levering


3.1 Produkter leveres, medmindre andet aftales med Kunden, uden emballering, ex works (Incoterms 2010), Kragelund, Danmark.


3.2 Reservedele leveret i forbindelse med afhjælpning af mangler eller som led i vedligeholdelse af Produktet sendes emballerede og med almindelig post, fragtmand eller lignende efter ELM’s frie skøn.


4. Ejendomsforbehold


4.1 Produkter forbliver ELM’s ejendom, indtil betalinger erlagt fuldt ud.


5. Produktinformationer


5.1 Alle oplysninger og data i ELM’s informationsmateriale er vejledende og kun bindende i det omfang, at de er skriftligt bekræftet af ELM. ELM forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre og forbedre sine Produkter uden forpligtelse til at udføre sådanne forbedringer på allerede leverede Produkter.


6. Immaterielle rettigheder


6.1 Alt tegningsmateriale, forslag, beskrivelse, prototyper eller oplysninger om Produkter, der leveres sammen med Produktet, tilhører ELM og må ikke kopieres, distribueres eller offentliggøres uden skriftlig aftale herom.


6.2 ELM er ikke, uden særlig skriftlig aftale herom, forplig- tet til at udlevere tegninger og dokumenter, som ligger til grund for fremstilling af Produkter eller reservedele.


6.3 ELM bevarer samtlige immaterielle rettigheder herunder ophavsrettigheder, knowhow, mønstre, brugsmodeller og rettigheder, der kan danne grundlag for patenter, til Produkter og tilhørende tegningsmateriale, beskrivelser mv., som er udviklet af ELM.


7. Forsinkelse


7.1 Såfremt der ikke fra Kundens side er fremsat ønske om et tidspunkt for levering, fastsættes dette af ELM.


7.2 Hvis leveringstiden er angivet som en bestemt uge eller måned, anses Produktet for at være leveret rettidigt, såfremt ELM senest den sidste arbejdsdag i den pågældende uge eller måned har givet meddelelse til Kunden om, at Produktet er klar til levering.


8. Returnering


8.1 Produkter tages kun retur ubrugt og ubeskadiget og efter ELM’s forudgående, skriftlige samtykke og kun mod betaling af fragt- og ekspeditionsgebyr.


9. Mangler


9.1 Kunden skal straks efter leveringen kontrollere, om Produkterne er i overensstemmelse med Kontrakten. Synlige mangler skal påberåbes straks og senest 2 dage efter levering af Produktet.


9.2 Kunden kan iøvrigt alene påberåbe sig skjulte mangler ved Produktet, såfremt Kunden straks og senest 8 dage efter, at Kunden har eller burde have konstateret den pågældende mangel, har givet ELM skriftlig meddelelse herom.


9.3 Såfremt Kunden uden forudgående aftale med ELM har ladet tredjemand foretage eller selv har foretaget udbed- ring af en mangel ved Produktet, kan Kunden ikke kræve sine udgifter hertil dækket af ELM, og ELM kan ikke holdes ansvarlig for den pågældende mangel.


9.4 ELM er i intet tilfælde ansvarlig for mangler, der viser sig efter 12 måneder efter Produkters levering eller efter det tidligere tidspunkt, hvor Produkter har været anvendt i 1200 driftstimer.


9.5 ELM er ikke ansvarlig for mangler, der skyldes Kundens forhold, herunder montage, vold, overbelastning, ukyndig eller ukorrekt behandling, manglende vedligeholdelse eller fejl i de oplysninger, som ELM har modtaget fra Kunden.


10. Produktskade


10.1 Kunden er forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatnings- krav, der er rejst mod ELM på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af Produktet medens Produktet har været i Kundens besiddelse.


10.2 ELM er alene ansvarlig for skade på Kundens ejen- dom før overtagelsen af Produktet, hvis det kan bevises, at skaden i forbindelse med udførelsen af Produktet er for- voldt ved uagtsomhed af ELM eller ved uagtsomhed af nogen, som ELM bærer ansvaret for.


11. Ansvar


11.1 ELM er ikke i noget tilfælde ansvarlig for Kundens driftstab, tabt fortjeneste, andre økonomiske konsekvent- stab og/eller indirekte tab i forbindelse ELM’s levering af Produktet eller i øvrigt i henhold til Kontrakten.


11.2 ELM’s ansvar over for Kunden i henhold til Kontrak- ten (inkl. advokatomkostninger, afhjælpningsomkostninger mv.) kan maksimalt udgøre 15 % af købesummen i henhold til Kontrakten, bortset fra tilfælde, hvor ELM har optrådt groft uagtsomt eller forsætligt.


12. Force Majeure


12.1 ELM er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af Kontrak- ten, i det omfang Kontraktens opfyldelse forsinkes, påvirkes eller hindres af en begivenhed uden for ELM’s kontrol og som ikke med rimelighed kunne forudses (“force majeure”), herunder - men ikke begrænset til - krig, lock-out, strejke, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner eller lignende begivenheder. Hvis force majeure-situationen varer ud over 120 dage, er Kunden berettiget til at træde tilbage fra Kontrakten, men uden at der kan rettes erstat- ningskrav mod ELM i denne anledning. ELM vil straks un- derrette Kunden, såfremt der er indtrådt en force majeure- situation og om den forventede varighed heraf.


13. Overdragelse, underleverandører


13.1 ELM er berettiget til at benytte underleverandører i forbindelse med levering af Produktet og er til enhver tid berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til Kontrakter til tredjepart uden Kun- dens samtykke.


13.2 Kunden er ikke berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder i henhold til Kontrakter til tredjemand uden ELM’s forudgående skriftlige samtykke. Ligestillet hermed er ethvert kontrol- eller ejerskifte i Kunden, herunder som følge af fusion, spaltning eller anden selskabsretlig omstrukturering.


14. Delvis ugyldighed


14.1 Hvis en eller flere af bestemmelserne i nærværende salgs- og leveringsbetingelser erklæres ugyldige eller uigennemførlige, berøres de øvrige bestemmelser i salgs- og leveringsbetingelserne ikke heraf.


15. Tvister og lovvalg


15.1 Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med – eller udspringe af – Kontrakter, herunder vedrørende indgåelsen, forståelsen eller gennemførelsen af Kontrakter, er underlagt dansk ret bortset fra internationale privatretli- ge regler om lovvalg og værneting og afgøres endeligt og bindende ved de almindelige danske domstole. Byretten i Aarhus er rette værneting. e-l-m overholder gældende EU-lovgivning og kan ikkestilles til ansvar for lovgivning som adskiller sig herfra, med mindre der foreligger kontrakt om andet, underskrevet af direktøren. e-l-m Kragelund A/S ∙ Herredsvej 19 ∙ DK-8723 Løsning ∙ Denmark ∙ CVR: DK11477607
Telefon: +45 7589 3500 ∙ Fax: +45 7589 3306 ∙ Mail: mail@e-l-m.com